Diễn giả

Danh sách các diễn giả

Soichiro Takamine

Soichiro Takamine

Daniel  Levine

Chuyên gia dự báo xu hướng toàn cầu Daniel Levine

Chuyên gia dự báo xu hướng toàn cầu

Michael Doring

Mr. Michael Doring

Turner International